Vitajte v ProScholaris

Informácie o ďalšom postupe po vykonaní prijímacích skúšok

Úspešní uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a zároveň sa umiestnili v poradí do počtu stanoveného škole zo strany VÚC Žilina, si prostredníctvom svojich zákonných zástupcov prevezmú Rozhodnutie o prijatí o s o b n e dňa

23. júna (streda) o 14.30 h.
v budove školy na Hlavnej 2 v Žiline-Bytčici

(vchod od zadnej časti budovy, 4. poschodie).

V týchto dňoch bude zároveň prebiehať zápis do I. ročníka na školský rok 2021/2022.

Zákonný zástupca uchádzača prinesie so sebou Zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola resp. Potvrdenie o nastúpení na štúdium. Bez Zápisného lístka alebo Potvrdenia o nastúpení na štúdium nemôže byť uchádzač zapísaný.

Pri zápise zákonný zástupca žiaka uhradí zápisné na celé štúdium vo výške 100,00 € v hotovosti do pokladne školy. Zápisné je možné uhradiť aj pred zápisom prevodom alebo vkladom na účet školy vo VÚB, a. s. č.: SK47 0200 0000 0026 3079 9151. Doklad o úhrade prevodom alebo vkladom je potrebné priniesť so sebou na zápis, bez úhrady zápisného nie je možné žiaka zapísať. Zápisné je administratívny poplatok a pri prípadnom neskoršom zrušení zápisu sa nevracia.