Vitajte v ProScholaris

Informácie o ďalšom postupe po vykonaní prijímacích skúšok

Úspešní uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a zároveň sa umiestnili v poradí do počtu stanoveného škole zo strany VÚC Žilina, si prostredníctvom svojich zákonných zástupcov prevezmú Rozhodnutie o prijatí o s o b n e v dňoch

17. mája (pondelok) a 18. mája (utorok) 2021 v čase od 8.30 h do 17.00 h
v knižnici školy
.

V týchto dňoch bude zároveň prebiehať zápis do I. ročníka na školský rok 2021/2022.

Zákonný zástupca uchádzača prinesie so sebou Zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola resp. Potvrdenie o nastúpení na štúdium. Potvrdenie môže byť poslané aj elektronicky prostredníctvom EduPage. Bez Zápisného lístka alebo Potvrdenia o nastúpení na štúdium nemôže byť uchádzač zapísaný.

Pri zápise zákonný zástupca žiaka uhradí zápisné na celé štúdium vo výške 100,00 € v hotovosti do pokladne školy. Zápisné je možné uhradiť aj pred zápisom prevodom alebo vkladom na účet školy vo VÚB, a. s. č.: SK47 0200 0000 0026 3079 9151. Doklad o úhrade prevodom alebo vkladom je potrebné priniesť so sebou na zápis, bez úhrady zápisného nie je možné žiaka zapísať. Zápisné je administratívny poplatok a pri prípadnom neskoršom zrušení zápisu sa nevracia.

Ak sa uchádzač v termíne zápisu nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v SŠ, v zmysle § 68 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stráca účinnosť a je neplatné.

Podľa výsledkov zápisu (skutočného počtu zapísaných) škola vo večerných hodinách v utorok 18. mája 2021 zverejní na svojej webovej stránke počet voľných miest na jednotlivé odbory a nasledujúci deň bude telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu ďalších uchádzačov v poradí a ponúkne im možnosť dodatočného zápisu.