Vitajte v ProScholaris

Po zápise v dňoch 17. a 18. mája 2021 škola eviduje nasledovné voľné miesta pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/22:

6317 M obchodná akadémia – 8 voľných miest

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – 2 voľné miesta

7237 M informačné systémy a služby – naplnený stav

Záujemcovia o prijatie na voľné miesta si môžu podať prihlášku do 2. kola prijímacieho konania na tlačive, ktoré vydá a potvrdí základná škola. Prihlášky do 2. kola je potrebné doručiť na adresu školy najneskôr do 11. júna, prijímacia skúška sa uskutoční v utorok 22. júna 2021. V 2. kole platia rovnaké kritériá prijatia ako v 1. kole.

Uchádzačom, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku v 1. kole a neboli prijatí pre nedostatok miesta, odporúčame čím skôr doručiť na adresu našej školy odvolanie voči neprijatiu. V prípade, ak niektorí zapísaní uchádzači dodatočne zrušia svoj zápis, bude možné na ich miesto prijať tých, ktorí sa odvolali.

Súčasne upozorňujeme uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku v 1. kole a neboli prijatí pre nedostatok miesta na odbor informačné systémy a služby, na možnosť písomne požiadať o prijatie na voľné miesta v inom odbore (obchodná akadémia alebo manažment regionálneho cestovného ruchu.