Vitajte v ProScholaris

pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) treba predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (Príloha č. 1).
Keďže škola  používa EduPage, Vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete v časti Žiadosti a vyhlásenia – prosíme Vás o vyplnenie a odoslanie. V prípade problému s prihlásením sa na EduPage, posielame tlačivo  v prílohe tejto správy (Príloha č. 1).
Ak žiak nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, je potrebné  umiestniť ho do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.