Vitajte v ProScholaris

Vážení uchádzači o štúdium,

prijímacie skúšky sa uskutočnia vo štvrtok 2.5.2024 (prvý termín) a v pondelok 6.5.2024 (druhý termín) v priestoroch SSOŠ Pro scholaris.

V deň prijímacích skúšok:

  • registrácia uchádzačov: 8.00 h – 8.25 h – pripravte si prosím doklad totožnosti (kto má OP) a pozvánku na prijímacie skúšky.
  • prijímacia skúška pozostáva z:
  • písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (45 minút – od 8.30 h do 9.15 h),
  • písomného testu z matematiky (45 minút – od 9.25 h do 10.10 h).

Uchádzači s podpornými opatreniami končia o 10:45 h.

Výsledky úspešnosti v riešení obidvoch testov (počet získaných bodov) a celkové poradie uchádzačov budú vyvesené na webstránke školy www.proscholaris.sk až po 2. termíne prijímacích skúšok, najneskôr však 6. mája 2024.

PREVZATIE ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A ZÁPIS:

1. Rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium si po vyhodnotení prijímacieho konania príde vyzdvihnúť v sídle školy zákonný zástupca uchádzača o s o b n e v dňoch 20. mája (pondelok) alebo 22. mája (streda) 2024 v čase od 8.30 h do 17.00 h. V týchto dňoch bude zároveň prebiehať zápis do 1. ročníka na šk. rok 2024/2025.

2. Zákonný zástupca uchádzača prinesie so sebou na zápis do 1. ročníka písomné potvrdenie o prijatí podpísané oboma zákonnými zástupcami. Bez písomného potvrdenia prijatia podpísaného oboma zákonnými zástupcami nemôže byť uchádzač zapísaný na štúdium.

Pri zápise zákonný zástupca žiaka uhradí zápisné na celé štúdium vo výške 100,00 €. Zápisné je administratívny poplatok a nevracia ani v prípade, ak uchádzač nakoniec na štúdium do tunajšej školy nenastúpi.

ODVOLANIE VOČI ROZHODNUTIU O NEPRIJATÍ:

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia t.j. od 6. 5. 2024. Odvolanie sa adresuje riaditeľovi SSOŠ PS v Žiline-Bytčici, Hlavná 2 prostredníctvom EduPage.