Vitajte v ProScholaris

História

2017

MŠVVaŠ SR schválilo zaradenie nového študijného odboru 7237 M Informačné systémy a služby do siete odborov pre našu školu s účinnosťou od 1. 9. 2018.
Súčasne s rozšírením pôvodne najmä ekonomického zamerania školy o oblasť informačných technológií MŠVVaŠ SR nariadilo zmenu názvu školy (Súkromná obchodná akadémia) na Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris s účinnosťou od 1. 9. 2017. V súlade s týmito zmenami škola inovovala svoje logo a pripravuje novú web stránku www.proscholaris.sk.
Škola získala finančné prostriedky z európskych zdrojov na realizáciu 3 mobilitných projektov Erazmus+ počas rokov 2017-2019. Vďaka tomu naši žiaci opäť vycestujú do Európy, tentoraz do Talianska, Španielska, Litvy, Grécka, Bulharska, Rumunska, Poľska a Turecka.

2016

Škola oslávila 20. výročie svojho vzniku.
Vznikla pracovná skupina pre prípravu nového študijného odboru so zameraním na informačné technológie. V spolupráci so Žilinskou univerzitou, Asociáciou IT priemyslu Slovenska a 16 IT firiem zo žilinského regiónu škola inovovala vzdelávací program študijného odboru 7237 M Informačné systémy a služby, ktorý svojím zameraním na softvérové aplikácie, programovanie, tvorbu webstránok, e-shop a ďalšie IT zručnosti aplikuje do vyučovania najmodernejšie trendy v oblasti IT.
Škola sa stala členom ITAS – IT asociácie Slovenska.

2013

Od 1. júla 2013 sa novým zriaďovateľom SOA stalo občianske združenie Pro scholaris, ktorého výkonným predsedom sa stal súčasný riaditeľ SOA Mgr. Tomáš Milata.
V prvom polroku 2013 všetci učitelia SOA absolvovali študijné semináre k využívaniu interaktívnej tabule a e-learningu. Zároveň na objednávku SOA firma VIADON vytvorila úplne novú internetovú stránku školy s vnútorným informačným systémom (sekcia „ŠTÚDIUM“), kde žiaci a učitelia okrem internetovej žiackej knižky nájdu predovšetkým študijné materiály predtým uložené na interaktívnom DVD školy a zároveň e-learningové prostredie s možnosťou testovania. Takýto vnútorný informačný systém využíva najmodernejšie trendy vo vyučovaní a vychádza v ústrety potrebám modernej učiacej sa spoločnosti.
SOA, ako vôbec prvá stredná škola na Slovensku, získala akreditáciu MŠVVaŠ SR na vykonávanie kurzu a oprávnenie na realizáciu záverečných skúšok v kurze Sprievodca v cestovnom ruchu. Kurzy začala SOA realizovať tak pre svojich študentov (a to bezplatne), ako aj pre širokú verejnosť (viac v sekcii „KURZY“. Od septembra 2013 zároveň SOA svoju ponuku rozšírila o jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka pre deti, mládež a dospelých.

2012

SOA sa stala členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr SACKA, čo je po Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a Živnostenskej komore už tretie významné združenie, ktoré akceptovalo našu školu ako solídnu a dobre fungujúcu vzdelávaciu inštitúciu. SOA úspešne absolvovala medzinárodný mobilitný projekt Youth in Action, do ktorého boli zapojené stredné odborné školy z Turecka a Poľska. Cieľom projektu bola výmena poznatkov o kultúre a pozoruhodnostiach zúčastnených štátov v rámci výmenných pobytov študentov a učiteľov.

2011

SOA úspešne absolvovalo prvých 29 absolventov denného štúdia v študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu. Z nich 19 pokračovalo v štúdiu na vysokých školách a 7 sa zamestnalo vo svojom odbore. Žiaci počas štvorročného štúdia absolvovali 4 týždenné kurzy animačných aktivít (Ždiar, splav Oravy a Váhu, plachetnice a jazdu na koni na Oravskej priehrade, turistický a lezecký kurz na Zamkovského chate vo Vysokých Tatrách), týždenný pobyt v Chorvátsku, viac ako 10 tuzemských a zahraničných exkurzií (Viedeň, Praha, Lietavský hrad, hrad Strečno, Budapešť, Terchová, Čičmany, Rajecká Lesná, letisko Hričov, ****Holiday inn, ****hotel Dubná skala…)
Úspešne sme zavŕšili rekonštrukciu školy, vďaka ktorej dnes SOA sídli v jednej z najmodernejšie vybavených škôl na Slovensku. SOA v tomto roku vydala už piate doplnené vydanie vlastného interaktívneho DVD s učebnými textami, prezentáciami, mapami, krátkymi filmami a inými elektronickými pomôckami pre svojich žiakov. Toto DVD všetci žiaci SOA dostávajú každoročne bezplatne už od roku 2007.
V novembri 2011 bolo pri SOA zriadené Informačné a projektové centrum, ktoré je k dispozícii žiakom denne od 8.00 do 16.00 h. Žiaci v ňom môžu tráviť voľný čas počas prestávok, voľných hodín a tiež v čase po vyučovaní. K dispozícii majú vybavenú knižnicu, 3 notebooky, pripojenie na internet cez wifi, audio sústavu, dataprojektor. Centrum sa stalo miestom stretávania Žiackej rady a záujmových školských klubov (premietanie filmov, noc literatúry, školský časopis, hudobné popoludnia…), miestom pre štúdium i spoločenské hry a iné podujatia a rýchlo si získalo všeobecnú popularitu.

2010

Od 1. septembra 2010 SOA otvorila popri atraktívnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu pre absolventov 9. ročníka ZŠ nový študijný odbor – 6317 6 obchodná akadémia. Oproti ostatným obchodným akadémiám majú naši žiaci v tomto odbore rozšírené vyučovanie cudzích jazykov so samostatným predmetom „odborná jazyková príprava“ a každý žiak dostáva vlastný notebook s pripojením na internet, ktorý mu po úspešnom ukončení štúdia zostane.
Škola úspešne obstála v podaní projektu v rámci výzvy ROP – Obnova a rekonštrukcia škôl a školských zariadení. Cieľom bola moderná a nadštandardne vybavená budova školy. Od novembra 2010 do augusta 2012 prebiehala komplexná rekonštrukcia školskej budovy: výmena okien za plastové v celej budove, zateplenie a fasáda budovy, kompletná výmena elektrických, vodovodných a kúrenárskych rozvodov, podlahových krytín a sociálnych zariadení v celkovej hodnote viac ako 750 000,- €. Rekonštrukcia zahŕňala zriadenie 4 nových učební s interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi a pripojením na internet pre každého žiaka.

2009

Bola zriadená Žiacka rada ako poradný orgány vedenia školy. V máji 2009 prebehlo v súlade s legislatívou výberové konanie na riaditeľa SOA na nové funkčné obdobie 2009 – 2014. Post riaditeľa opäť obhájil Mgr. Tomáš Milata, ktorý zároveň Rade školy a zástupcom zriaďovateľa predstavil stratégiu rozvoja školy na 5-ročné obdobie.
SOA sa stala plnoprávnym členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenskej živnostenskej komory. Členstvo v týchto reprezentatívnych profesijných združeniach umožňuje škole vyjadrovať sa k návrhom legislatívnych zmien a získavať najčerstvejšie informácie z odbornej oblasti, ktoré vstupujú do tvorby Školského vzdelávacieho programu. Okrem členstva v SOPK a SŽK od roku 2007 škola nadviazala partnerské vzťahy s viacerými podnikateľskými subjektmi, združeniami.
Od 1. septembra 2009 škola nadobudla právnu subjektivitu a v súvislosti s týmto aktom sa so súhlasom MŠ SR zmenil aj jej názov na: Súkromná obchodná akadémie Akadémie vzdelávania. SOA začala realizovať dvojročný mobilitný projekt v rámci programu Comenius – išlo o výmenné pobyty žiakov a učiteľov medzi partnerskými školami v Litve, Turecku, Taliansku, Maďarsku a Poľsku. Na realizáciu projektu SOA získala grant vo výške 25.000,- €. Zástupcovia riaditeľa sa tiež zúčastnili projektu Ústavu informácií a prognóz školstva zameraného na zdokonaľovanie IKT zručností pri vyučovacom procese, na základe ktorého SOA získala 8 nových PC, 2 notebooky a dataprojektor.

2008

Prostredníctvom wifi siete sa internet stal dostupný už nielen v špecializovaných učebniach, ale aj vo všetkých ostatných priestoroch školy. Špecializované učebne doplnila audio-vizuálna učebňa. SOA v spolupráci s Turistickou informačnou kanceláriou mesta Žilina (TIK) a mestom Žilina realizovala projekt „Otvorená škola“, v rámci ktorého študenti spracúvali informačnú elektronickú databázu pre TIK. Škola získala na realizáciu projektu od MŠ SR 8.300,- € na nákup 16 notebookov pre žiakov, tlačiarne a digitálny fotoaparát od mesta.

2007

1. 9. 2007 nastúpilo do denného štúdia v odbore 6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu prvých 31 žiakov. Úplnou rekonštrukciou prešla obnovená gymnastická telocvičňa. SOA zrealizovala projekt „Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice“ , v rámci ktorého získala 5.000 € na nákup kníh, úložných políc, elektronického informačného knižničného systém Clavius, PC, notebooku, tlačiarne a skeneru. Bola zavedená elektronická žiacka knižka, aktualizovaná 1x týždenne, vďaka čomu a rodič môže pravidelne pri vlastnom PC informovať o prospechu svojho dieťaťa.
Vedenie školy vykonalo prvýkrát dotazníkový prieskum medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi, v ktorom zisťovalo ich spokojnosť, očakávania a potreby. Tento prieskum odvtedy vykonáva 1x ročne a podľa získaných informácií v spolupráci s Radou školy a Žiackou radou prijíma záväzné opatrenia pre skvalitnenie svojej práce. O výsledkoch prieskumu SOA pravidelne informuje rodičov na rodičovských združeniach a žiakov na triednických hodinách. SOA nadviazala prvé partnerstvá so subjektmi cestovného ruchu, podnikania a vzdelávania – zoznam najdôležitejších partnerov nájdete v sekcii „Partneri“.

2006

SOA požiadala MŠ SR o zaradenie odboru 6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu v dennej forme štúdia do siete odborov SOA a po schválení žiadosti začali intenzívne prípravy na prvý školský rok pre absolventov 9. ročníka základných škôl. Bol stanovený garantovaný štandard triedy v dennom štúdiu, ktorým sa vedenie školy zaviazalo zabezpečiť pre všetky triedy denného štúdia plastové okná,  nový nábytok, dataprojektor, plastovú tabuľu s popisom pre fixky, notebook pre učiteľa a pripojenie na internet prostredníctvom wifi siete. Boli zriadené dve špecializované počítačové učebne s 24 stolovými PC a LCD monitormi a so 16 notebookmi.
SOA, vtedy jediná obchodná akadémia na Slovensku, v priebehu tohto roka absolvovala na MŠ SR kompletný schvaľovací proces pedagogických dokumentov externej formy štúdia v odbore obchodná akadémia, čím sa výrazne skvalitnila výučba a stanovili sa jasné podmienky úspešného štúdia.

2005

SOA sa presťahovala do vlastnej budovy na Jarnej ulici 13, kde sídli dodnes. Novým riaditeľom školy sa na základe výberového konania od 1. augusta 2005 stal Mgr. Tomáš Milata. Budova školy podstúpila nevyhnutnú základnú rekonštrukciu, v stavebných úpravách sa pokračovalo po čiastkových etapách až do roku 2010.

2003

SOA na základe rozhodnutia MŠ SR zaradila do ponuky svojich odborov odbor 6317 6 obchodná akadémia v externej forme štúdia. Bol, a dodnes je určený predovšetkým pre absolventov 3-ročných učebných odborov, ktorí si chcú doplniť maturitu v ekonomickom odbore. Pre veľký záujem o tento druh štúdia si škola zriadila elokované pracoviská, aby tak umožnila bez dochádzania študovať aj záujemcom z iných okresov. Elokované pracoviská boli postupne založené v mestách Trnava, Trenčín, Ilava, Považská Bystrica, Nitra, Čadca, Martin, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Prešov. Od roku 2005 do roku 2013 opustilo lavice našej školy už viac ako 1 000 absolventov externého štúdia, ktorí tak získali lepšie postavenie na trhu práce.

1996

Občianske združenie Akadémia vzdelávania založilo pri svojej pobočke v Žiline Súkromnú obchodnú akadémiu v správe Akadémie vzdelávania. SOA sa tak stala prvou súkromnou strednou školou v Žiline. Prvá riaditeľka – Mgr. Agnesa Benková – bola zároveň i riaditeľkou pobočky AV v Žiline. Škola sídlila v prenajatých priestoroch terajšieho žilinského VÚC na Komenského ulici. Prvé odbory, v ktorých škola poskytovala vzdelanie, boli: malé a stredné podnikanie a cestovný ruch. Išlo o pomaturitné štúdium, v ktorom si maturanti v inom odbore počas dvoch rokov zmenili kvalifikáciu. Poslední absolventi týchto študijných odborov opustili lavice našej školy v školskom roku 2004/05.