Vitajte v ProScholaris

INFO O KURZE

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické východiská vzdelávania a učenia sa dospelých, legislatívu týkajúcu sa vzdelávania dospelých, zákonitosti vzdelávania dospelých, formulovať konkrétne ciele vzdelávania, zákonitosti tvorby učiva, pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania, skoncipovať scénar svojho lektorského vystúpenia, používať moderné vzdelávacie metódy, aplikovať do lektorskej praxe techniky sebapresadzovania, zvoliť si vhodný štýl výučby a zatraktívniť svoj lektorský prejav, diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých, používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých.

Cieľová skupina

Akreditovaný kurz je určený pre:

 • osoby pôsobiace alebo so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých
 • osoby, ktoré majú záujem zlepšiť svoj prejav, komunikačné schopnosti a rozvíjať zručnosti pri verejných vystúpeniach
 • aj pre začínajúcich lektorov, školiteľov či vedúcich pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní
 • pre prihlásenie sa do kurzu je potrebné mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • absolvent kurzu získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu „Lektor“ s celoštátnou platnosťou

Obsahová náplň

 • Teoretické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva)
 • Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
 • Špecifiká učenia sa dospelých. Bariéry vo vzdelávaní dospelých
 • Analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov
 • Stanovenie obsahu
 • Metódy a formy vzdelávania
 • Diagnostika vo vzdelávaní dospelých
 • Komunikácia vo vzdelávaní dospelých
 • Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
 • Samostatné lektorské vystúpenie účastníkov
 • Spôsob ukončenia kurzu – písomná a praktická časť záverečnej skúšky